Markės
 Naudojimosi tinklapiu Autoasas.lt taisyklės

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.   Šiomis naudojimosi Interneto svetainės adresu Autoasas.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos lankytojo anketos duomenų, skelbimų, atsiliepimų, komentarų ir klausimų patalpinimo ir jų peržiūros Interneto svetainėje Autoasas.lt (toliau – Internetinė svetainė) sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.

1.2.   Internetinės svetainės veikla yra: techninių priemonių, skirtų patalpinti internete skelbimus ir atsiliepimus apie automobilius, komentarus apie atsiliepimus, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Internetine svetaine (toliau – Turinys), taip pat užregistruoti vartotojo anketą, įmonę ar asmenį parduodančius automobilius  (toliau – Anketa), bei peržiūrėti skelbimus, atsiliepimus, automobilių anketas suteikimas. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs Turinį, užregistravęs Anketą arba norintis peržiūrėti informaciją Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).

1.3.   Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis patalpindamas Turinį. Vartotojas, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Internetinės svetainės dalyviais.

1.4.   Internetinės svetainės veiklą vykdo Tiekėjas.

1.5.   Tiekėjas pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą, neįspėdamas Vartotojo. Taip pat Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2.      Internetinės svetainės paslaugos

      2.1. Atsiliepimų apie automobilius talpinimas;

2.2. Automobilių skelbimų talpinimas;

2.3. Lankytojo Anketos užregistravimas;

2.4. Klausimų automobilių tema uždavimas kitiems Vartotojams;

2.5. Komentarų apie atsiliepimus talpinimas;

2.6. Atsiliepimų, skelbimų, automobilių anketų, Anketų ir kito Internetinės svetainės turinio peržiūra;

2.7. Automobilių anketų, Skelbimų, Anketų paieška Internetinėje svetainėje pagal Internetinėje svetainėje nurodytus ir dalyvio pasirinktus kriterijus.

3.      Tiekėjo ir Vartotojo teisės ir pareigos

3.1.   Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti, kad aukščiau nurodytos paslaugos bus mokamos, nustatydamas paslaugų įkainius ir jų apmokėjimo tvarką.

3.2. Tiekėjas turi teisę bet kada stebėti Vartotojo bet kokius veiksmus Internetinėje svetainėje.

3.3.   Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, kurie:

3.3.1.   pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);

3.3.2.   būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;

3.3.3.  prieštarautų visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams;   

3.3.4.  keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugumui.

4.      Turinio patalpinimo Internetinėje svetainėje sąlygos

4.1.   Internetinėje svetainėje galima patalpinti atsiliepimus apie automobilius, kurie yra pateikti Interneto svetainėje. Vienas Vartotojas gali patalpinti neribojamą kiekį atsiliepimų.

4.2. Internetinėje svetainėje galima patalpinti parduodamų automobilių skelbimus. Vienas Vartotojas gali patalpinti neribojamą kiekį skelbimų.

4.3.   Internetinėje svetainėje galima patalpinti komentarus tik apie automobilius ir atsiliepimus, kurie pateikti Internetinėje svetainėje. Vienas Vartotojas gali patalpinti iki 10 komentarų per vieną parą.

4.4.   Vartotojams draudžiama Turinyje pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos.

4.5.   Skelbimas ir atsiliepimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas Vartotojo parduodamas automobilis. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis.

4.6.   Anketa gali būti iliustruota nuotrauka, kurioje gali būti pavaizduotas anketą sukūręs asmuo arba įmonės logotipas.

4.7. Patalpindamas Turinį Vartotojas patvirtina, kad jis nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių į Vartotojo patalpintą turinį.

4.8. Draudžiama skelbti informaciją, kurioje minimi su Autoasas.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ar produktus.

4.9.Draudžiama skelbti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.

4.10. Patalpindamas, sukurdamas ir redaguodamas Turinį ir Anketą, Vartotojas privalo laikytis Internetinės svetainėje pateikiamų instrukcijų.

4.11. Patalpindamas, sukurdamas ir redaguodamas Turinį ir Anketą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jų turinio atitikimą Internetinės svetainės Taisyklėms.

4.12. Tiekėjas turi teisę atmesti Turinį, Anketas arba jas ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti įkeltas nuotraukas, jei jos neatitinka Taisyklių.

4.13. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkeltas Turinys gali būti rodomi ne tik Internetinėje Svetainėje, bet ir Tiekėjo administruojamuose Facebook puslapiuose ir automobilių pardavimo grupėse.

4.14. Vartotojai, kuriems yra iki 16 metų patvirtina, kad prieš siūlydami prekę yra gavę įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, teisėtų globėjų) sutikimą siūlyti prekę, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Tokie Vartotojai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Internetinės svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4.15. Parduotos transporto priemonės skelbimas privalo būti ištrintas.

4.16. Skelbime draudžiama siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes.

4.17. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės.

4.18. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.

4.19. Skelbime draudžiama siūlyti automobilių registracijos liudijimus ir/ar korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos.

5.      Internetinės svetainės Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1.   Tiekėjas turi teisę atmesti arba be išankstinio įspėjimo ištrinti Turinį,  lankytojo Anketas iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5.2. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti Turinio redagavimo veiksmus, jei įrašas Turinyje skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose.

5.3.   Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo.

6.      Atsakomybės apribojimas

6.1.   Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Turinio, Anketų) patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

6.2.   Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Turinyje, Anketoje techninį patalpinimą į Internetinės svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą.

6.3.   Tiekėjas neatsako už Turinyje, Anketoje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį.

6.4. Tiekėjas neatsako už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Internetine svetaine kokybę.

6.5. Tiekėjas neatsako už Internetinėje svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui.

6.6.   Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Turinyje, Anketoje nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.

6.7.   Tiekėjas neatsako dėl Internetinės svetainės veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine.

6.8. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų, redagavimo kodo naudojimą ir saugojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojo šia informacija.

7.      Autorinės teisės

7.1.   Tiekėjas yra visų teisių į Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą.

7.2.   Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.      Asmens duomenys

8.1.   Internetinė svetainė turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Internetinė svetainė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

8.2.   Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams. Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registracijos internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

8.3.   Vartotojas Internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, el. pašto adresą, gimimo datą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Vartotojo.

8.4.   Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas:

8.4.1. suteikia teisę Internetinei svetainei valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.

8.4.2.pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Internetinės svetainės įgalioto darbuotojo;

8.4.3.sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (vardą, gyvenamąja vietą) Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

8.5.   Internetinė svetainė tvarkydama Asmens duomenis:

8.5.1.naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Internetinės Svetainės vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie paslaugas, Internetinės Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;

8.5.2.neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

8.6.   Internetinė Svetainė tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Vartotojo el.paštą.

8.7.   Vartotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

8.7.1.Vartotojo asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Vartotojo sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti;

8.7.2.tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Vartotojo duomenys portalo Internetinėje Svetainėje duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie paskyros dienos;

8.7.3.Internetinė Svetainė gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Vartotojui.

8.8.   Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susiekti su juo elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

8.9.   Internetinė Svetainė gavusi iš Vartotojų kontaktinius asmens duomenis (el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Vartotojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Vartotojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

8.10.  Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Internetinę Svetainę el. laišku info@autoasas.lt. Internetinė Svetainė pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

8.11. Vartotojas yra informuotas ir sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

8.12. Vartotojo teisė susipažinti su Asmens duomenimis ir jos įgyvendinimas:

8.12.1.   Vartotojas pateikęs Internetinei Svetainei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

8.12.2.   Vartotojas visus prašymus Internetinei Svetainei, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu;

8.12.3.   atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Internetinė Svetainė stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus

8.12.4.   Internetinė Svetainė neteiks asmens duomenų, jei Varetotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.

9.      Slapukai ir jų naudojimas

9.1.   Kad Internetinė Svetainė tinkamai veiktų, ji į Vartotojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Internetinė Svetainė Vartotojui išsaugo Vartotojo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.

9.2.   Internetinė Svetainė naudoja slapukus siekiant nustatyti Vartotojų lankymosi Internetinėje Svetainėje įpročius, pagerinti Vartotojų patirtį lankantis Internetinėje Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Vartotojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Internetine svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, jeigu Vartotojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti vartotojo vardas ir el. pašto adresas. Slapukai suteikia galimybę Internetinei Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.

9.3.   Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Internetinėje Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie gali geriau atitikti Vartotojo interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Vartotojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

9.4.   Internetinėje Svetainėje naudojamį įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją.

9.5.   Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda atlikdamas registraciją Internetinėje Svetainėje, taip pat jei Vartotojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas, taip pat pranešime apie slapukus paspaudęs „sutinku“ nuorodą.

9.6.   Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus.

9.7.   Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti ištrindamas slapukus naršyklėje. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus.

9.8.   Internetinėje svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

9.8.1.Techniniai slapukai - būtini naršymui Internetinėje svetainėje ir siekiant naudotis jos pagrindinėmis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Internetinės svetainės paslaugomis.

9.8.2.Funkciniai slapukai - leidžia įsiminti Vartotojo pasirinkimus (tokius, kaip prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti Vartotojui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Internetinėje svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir Vartotojų patirtį.

9.8.3.Analitiniai slapukai - naudojami Vartotojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Internetinė svetainė tokių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.

9.8.4.Tiksliniai arba reklaminiai slapukai - naudojami norint pateikti turinį, kurie galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų, kokį Vartotojas jau žiūrėjo.

9.8.5.Trečiųjų šalių slapukai - leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Internetinė svetainė neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir ši informacija yra visiškai kontroliuojama šių šalių.

9.8.6.Socialinių tinklų slapukai - yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Internetinės svetainės informaciją. Pavyzdžiui, jie naudojami Vartotojui norint pasidalinti savo paskyroje Internetinės svetainės informacija draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Internetinėje svetainėje.

10.      Informacijos apsaugos priemonės

10.1.   Internetinė Svetainė Vartotojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10.2.   Internetinė Svetainė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Prie Vartotojų prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Internetinės Svetainės darbuotojai.

10.3.   Vartotojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą.

10.4.   Atsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Internetinė Svetainė negali garantuoti jokios Vartotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

10.5.   Internetinė Svetainė asmeninę Vartotojo informaciją saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Vartotojo duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Vartotojui panaikinus paskyrą.

11.   Taikytina teisė

11.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl  Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

BENDRAUKIME

NR.1 ATSILIEPIMŲ SVETAINĖ LIETUVOJE

104 000 lankytojų per mėnesį

Autoasas.lt įkurtas 2007 metais kaip atsiliepimų apie automobilius svetainė. Šiandien mes esame nemokamų skelbimų ir populiariausia atsiliepimų svetainė Lietuvoje turinti 5000 skelbimų, virš 8300 atsiliepimų apie automobilius bei beveik 2000 automobilių apžvalgų su techniniais duomenimis, aprašymais, foto, video ir kita informacija. Tikimės būti Jums naudingi ir linkime gero naršymo.
© Autoasas.lt 2007-2024

Turite klausimų? Skambinkite arba rašykite: +370 648 62992 | info@autoasas.lt

Avarinis.lt Automobile-data.com Carmaniac.co.uk Goldforsoul.com CVkodas.lt